പ്രോഗ്രാമുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, നടപ്പാക്കലുകൾ, പിന്തുണ


ഓൾസോഫ്റ്റ്


1 സി പലിശ


സോഫ്റ്റ്‍ലൈൻ